Toutinegra-dos-valados (Sylvia melanocephala)

R
PPPPPPPPPPPP
NP